(MINISTRY OF INFORMATION)

အမည် = ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန
လိပ်စာ = http://www.moi.gov.mm/
အကြောင်းအရာ = ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်သော
မြန်မာသတင်းများ ဖတ်ရှုရန်။