(CONSTITUTIONAL TRIBUNAL OF UNION)

အမည် = နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာခုံရုံး
လိပ်စာ = http://www.myanmarconstitutionaltribunal.org.mm/
အကြောင်းအရာ =  ဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေခုံရုံးမှ သတင်းများဖတ်ရှုရန်။