(ပြည်သူ့ခေတ်ဂျာနယ်)

အမည် = ပြည်သူ့ခေတ်ဂျာနယ်
လိပ်စာ = http://www.thepeoplesage.com/
အကြောင်းအရာ = မြန်မာသတင်းများဖတ်ရှုရန်။