(လမ်းသစ်ဂျာနယ်)

အမည် = လမ်းသစ်ဂျာနယ်
လိပ်စာ = http://lannthit2007.blogspot.com/
အကြောင်းအရာ = လူမှုစီးပွားသတင်းဂျာနယ်။