(မြန်မာစီးပွားရေးလမ်းညွှန်နှင့်မြေပုံ)

အမည် = YELLOW MAP PAGES
လိပ်စာ = http://yellowmappages.com/myanmar.htm
အကြောင်းအရာ = စီးပွားရေးလမ်းညွှန်မြေပုံဝန်ဆောင်မှု။