(မြန်မာ့တယ်လီဖုန်းလမ်းညွှန်)

အမည် = မြန်မာ့တယ်လီဖုန်းလမ်းညွှန်
လိပ်စာ = www.myanmarteldir.com/
အကြောင်းအရာ = မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးမှရှာဖွေရန်။