(မြန်မာ့စီးပွားရေးလမ်းညွှန်)

အမည် = မြန်မာ့စီးပွားရေးလမ်းညွှန်
လိပ်စာ = http://www.myanmaryellowpages.biz/
အကြောင်းအရာ = မြန်မာ့စီးပွားရေးနယ်ပယ်တွင်ရှာဖွေရန်။