(မြန်မာ့အွန်လိုင်းကြေးနန်း)

အမည် = MYANMAR E TELEGRAM
လိပ်စာ = www.etelegram.net.mm/
အကြောင်းအရာ = အွန်လိုင်းမှတဆင့်ကြေးနန်းပို့ဆောင်ရန်