(မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့)

အမည် = မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့
လိပ်စာ = http://myanmarpoliceforce.org/
အကြောင်းအရာ = ရဲတပ်ဖွဲ့မှထုတ်ပြန်သည့်
မြန်မာသတင်းများဖတ်ရှုရန်။