(ပြည်သူ့လွှတ်တော်)

အမည် = ပြည်သူ့လွှတ်တော်
လိပ်စာ = http://www.pyithuhluttaw.gov.mm/
အကြောင်းအရာ = ပြည်သူ့လွှတ်တော်သတင်းများ ဖတ်ရှုရန်။