(ကီးကီး)

အမည် = ကီးကီး
လိပ်စာ = http://keekee.minus.com/
အကြောင်းအရာ = နည်းပညာစာအုပ်များရယူရန်။