(အခွင့်အလမ်းဂျာနယ်)

အမည် = အခွင့်အလမ်းဂျာနယ်
လိပ်စာ = http://www.opportunity.com.mm/
အကြောင်းအရာ = အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းသတင်းများဖတ်ရှုရန်။