(စန္ဒကူး)

အမည် = စန္ဒကူး
လိပ်စာ = http://loveluvv.blogspot.com/
အကြောင်းအရာ = ဟင်းချက်နည်းများလေ့လာရန်။