(ထမင်းအိုး)

အမည် = ထမင်းအိုး
လိပ်စာ = http://mogaungthu.blogspot.com/
အကြောင်းအရာ = ဟင်းချက်နည်းများလေ့လာရန်။