(မိုးမိုးစတား)

အမည် = မိုးမိုးစတား
လိပ်စာ = http://moemoestar.blogspot.com/
အကြောင်းအရာ = ဟင်းချက်နည်းများလေ့လာရန်။