(ပေါ်ပျူလာမြန်မာ)

အမည် = ပေါ်ပျူလာမြန်မာ
လိပ်စာ = http://popularmyanmar.com/mpaper/
အကြောင်းအရာ = မြန်မာသတင်းများဖတ်ရှုရန်။