(ဒီဇိုင်နာနဂါး)

အမည် = ဒီဇိုင်နာနဂါး
လိပ်စာ = http://99nagar.multiply.com/
အကြောင်းအရာ = ဓါတ်ပုံဒီဇိုင်းပညာများလေ့လာရန်။