(မိုးထက်မြင့်)

အမည် = မိုးထက်မြင့်
လိပ်စာ = http://knowledgewar07.blogspot.com
အကြောင်းအရာ = ကွန်ပျူတာနည်းပညာများလေ့လာရန်။