(ရြွှေမန်မာထီဆိုင်)

အမည် = ရြွှေမန်မာထီဆိုင်
လိပ်စာ = www.shwemyanmarlottery.com/
အကြောင်းအရာ = အွန်လိုင်းပေါ်မှထီထိုးရန်။