(မိုးလေဝသနှင့်ဇလဗေဒဦးစီးဌာန)

အမည် = မိုးလေဝသနှင့်ဇလဗေဒဦးစီးဌာန
လိပ်စာ = http://www.moezala.gov.mm/index.php?lang=my
အကြောင်းအရာ = မိုးလေဝသအခြေအနေ။