(မြန်မာ့အမြန်ချောပို့)

အမည် = မြန်မာ့အမြန်ချောပို့
လိပ်စာ = www.dems.net.mm/
အကြောင်းအရာ = အမြန်ချောပို့ခြင်းအတွက်။