(ဓမ္မရံသီ)

အမည်= ဓမ္မရံသီ
လိပ်စာ=
http://www.dhammaransi.com/
အကြောင်းအရာ= တရားဓမ္မများ။