(မြန်မာ့အဘိဓါန်)

အမည် = မြန်မာ့အဘိဓါန်
လိပ်စာ = http://www.burmese-dictionary.org/
အကြောင်းအရာ = အွန်လိုင်းမြန်မာအဘိဓါန်။